Lapkričio 10 d. konferencijos „Lietuva kylančios „sidabrinės bangos“ akivaizdoje. Katastrofa ar galimybė? Situacija. Sprendimai. Politika.“

DEKLARACIJA

2017 m. lapkričio 10 d.

Lietuvos Valstybė žengia į naują vystymosi ciklą: mūsų Valstybės ekonominių, socialinių, karinių, politinių sistemų tvariai plėtrai ir vystymuisi vis didesnę įtaką daro fundamentalūs šalies demografiniai pokyčiai.

Neabejotinai galima konstatuoti, kad po keleto dešimtmečių visas valstybės gyvenimo sferas bus paveikusios šie demografiniai fenomenai:
1.  bendras šalies gyventojų skaičiaus ir ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičiaus mažėjimas;
2.   drastiškas vyresnio amžiaus gyventojų skaičiaus didėjimas.

Akivaizdu, kad mūsų šalies valstybingumui ir visuomenės konsolidavimui buvę svarbūs tikslai (Lietuvos tapimas NATO ir Europos Sąjungos nare), užleidžia vietą kitam egzistenciškai svarbiam tikslui. Lietuva, jos įvairios visuomenės ir interesų grupės turi ŠIANDIEN pradėti kurti mechanizmus, procesus, kaupti žinias ir patirtį, formuoti socialinius bendradarbiavimo tinklus, skirtus situacijai, į kurią juda valstybė dėl demografinių pokyčių, suvaldyti. Atsižvelgdami į išsakytus argumentus, mes, konferencijos „Lietuva kylančios „sidabrinės bangos“ akivaizdoje. Katastrofa ar galimybė? Situacija. Sprendimai. Politika.“, vykusios 2017 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos Seime, dalyviai, nutariame:
1.  Rekomenduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei įsteigti tarpžinybinę nuolat veikiančią komisiją (toliau – Komisija) senėjančios visuomenės problemoms identifikuoti ir siūlymams, kaip jas spręsti, rengti. Į Komisiją, be aukšto rango valstybės ir savivaldybių tarnautojų, įtraukti visuomeninių institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovus.
2.  Rekomenduoti Komisijai skatinti Lietuvos jaunimo ir vyresnio amžiaus piliečių organizacijas pradėti diskusijas ir konsultacijas su įvairiomis Lietuvos  interesų grupėmis ir politinėmis partijomis dėl galimybės parengti strateginį dokumentą, apibrėžiantį visuomenės bendrą viršpartinę viziją ir veikimo principus, sprendžiant  demografinius šalies iššūkius, –  „Lietuvos kartų socialinė sutartis – 2030 > “.
3.  Rekomenduoti Komisijai kartą per metus informuoti Lietuvos visuomenę, kaip efektyviai sprendžiami vyresniosios kartos žmonių socialiniai, sveikatos priežiūros ir kiti poreikiai.
4.  Įkurti socialinį tinklą „Sidabrinė banga“, konsoliduojantį Lietuvos visuomenę, jos skirtingas interesų grupes sistemingam valstybės pasirengimui senėjančios visuomenės iššūkiams. Šio tinklo veiklos principus, valdymo mechanizmus pristatyti visuomenei iki 2018 metų kovo mėn. pabaigos.
5.  Rekomenduoti Lietuvos Respublikos švietimo ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinių reikalų ir darbo ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai per socialinį tinklą „Sidabrinė banga“ informuoti visuomenę, kokiomis priemonėmis ir kokia forma skirtingų geografinių Lietuvos regionų vyresnio amžiaus gyventojai gali dalyvauti švietimo, socialinės savanoriškos veiklos programose, „laiko bankų“ projektuose, kad būtų didinama šios socialinės grupės socialinė įtrauktis ir mažinama socialinės vienatvės sukeliama žala.
6.  Rekomenduoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, remiantis užsienio valstybių gerąja praktika ir Respublikinės Kauno ligoninės iniciatyva, orientuoti gydymo įstaigų veikimą nuo tradicinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų į senjorams palankius socialinius sveikatinimo paslaugų bendruomeninius centrus. Įgyvendinti tokių centrų kūrimo bandomuosius projektus keliuose Lietuvos regionuose.
7.  Rekomenduoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir Lietuvos Respublikos socialinių reikalų ir darbo ministerijai ieškoti glaudesnio bendradarbiavimo tarp abiejų viešojo valdymo institucijų ir Lietuvos savivaldybių būdų ir formų, kad integruotos naujo tipo socialinės ir sveikatinimo paslaugos būtų prieinamos didesniam skaičiui Lietuvos piliečių ir būtų užtikrinta šių paslaugų kokybės stebėsena.
8.  Rekomenduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei inicijuoti ir plėtoti per įvairias paramos programas bei skatinimo instrumentus diskusijas ir praktinius veiksmus, kuriant Lietuvoje „sidabrinę ekonomiką“, kuri būtų orientuota į aukštos pridėtinės vertės darbo vietų, skirtų paslaugoms ir produktams vyresnio amžiaus Lietuvos vartotojams bei šios grupės vartotojams eksporto rinkose gaminti, kūrimą. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas jaunimo ir senjorų organizacijų įtraukimui į tokias programas, užtikrinant kartų bendradarbiavimo principą bendrose veiklose ir projektuose.
9.  Atkreipti Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėmesį, kad būtina inicijuoti Lietuvoje, remiantis daugelio užsienio šalių gerąja praktika, senėjančios visuomenės tęstinių tyrimų programas, kurios leistų įvertinti senstančios visuomenės poreikius, situaciją, tendencijas įvairiais pjūviais bei remiantis šiais tyrimais leistų formuoti Lietuvoje ilgalaikę, lanksčią, įrodymais grįstą visuomenės prisitaikymo prie demografinių pokyčių strategiją įvairiose valstybės gyvenimo sferose.

Atsisiųsti

Pasirašyk deklaraciją:

Būtinas laukas
Nebūtinas laukas (nerodomas)
Būtinas laukas (nerodomas)
Ačiū!

Kodėl mes tai darome?

Skaitykite daugiau: 10.10 konferencija LRS